Poučení o odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy
Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do čtrnácti dnů, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží nebo provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, abyste se v přiměřeném rozsahu seznámil/a s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Lhůta pro uplatnění práva na odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne následujícího po dni, kdy jste Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není přepravcem, převzal/a Vámi objednané zboží.

O Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od smlouvy musíte informovat naši společnost PFG Česká k.s., Na Sadech 4/3, 370 01 České Budějovice, tel. 800 142 426 (Po-Pá 9.00 – 17.00 hodin), e-mail: servis@ullapopken.cz, formou jasného a jednoznačného prohlášení (např. dopisem odeslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete k tomu využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný https://www.ullapopken.eu/images/cms/h87/hb5/9065043820574.pdf

Použití tohoto formuláře však není povinné. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu a číslo objednávky, resp. prodejního dokladu, uvést Vaše bankovní údaje jako IBAN a BIC.

Zboží můžete vrátit zdarma prostřednictvím PPL následujícím způsobem:
  • zboží, které chcete vrátit, zabalte, a přiložte k němu dodací list;
  • na krabici či jiný obal nalepte horní část vytisknutého Štítku pro zpětnou přepravu;
  • zabalené zboží spolu s nalepeným štítkem podejte bezplatně na PPL jako Obchodní balík do zahraničí.

Pokud Vaše faktura neobsahuje štítek pro vrácení, vytiskněte si štítek pro zpětnou přepravu DHL: Štítek pro zpětnou přepravu


Pokud nevyužijete tento bezplatný způsob vrácení zboží, zašlete nám jej na Vaše náklady na adresu:

Popken Fashion GmbH
Am Waldrand 445
26178 Rastede
NěmeckoDůsledky odstoupení od smlouvy
Odstoupíte-li od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že jste zvolil/a jiný způsob doručení než námi nabízené nejvýhodnější standardní doručení), a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste od smlouvy odstoupil/a. Pokud se s Vámi výslovně nedohodneme jinak, provedeme vrácení těchto prostředků stejnou platební metodou, jakou jste použil/a při původní transakci; v žádném případě Vám však nevzniknou další náklady. Vrácení částky můžeme pozdržet, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud nám neposkytnete doklad o tom, že jste zaslal/a zboží zpět, podle toho, co nastane dříve.

Konec poučení o odstoupení od smlouvy